Senin, 10 Oktober 2016

HARII KOOPERASAUN HO UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA (UNWIRA) HODI ASSINA NOTA DE ENTENDIMENTO (MOU) ENTRE FUNDAÇÃO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS MALIANA HO UNWIRA KUPANG, IHA LORON DIES NATALIS UNWIRA KUPANG BA DALA 34, DIA 24 DE SETEMBRO 2016

Kooperasaun ida nee mais importante ba Fundação iha futuru. UNWIRA hanesan Instituisaun Catolika ida nebe moris ona iha tinan barak nia laran, nakonu ho esperensia nebe dinamiku tebes.
Iha discursu nebe hato'o husi Reitor UNIKA, Pe.Julius, SVD., dehan katak: UNIKA prontu atu fo apoio ba Fundação Sagrado Coração de Jesus da Diocese de Maliana iha parte formasaun humana no didatika nian ba professor sira, tulun kaderizasaun ba estaf Fundação nian, e iha parte seluk atu tulun organiza oinsa Fundação iha futuru bele metin hanesan Instituisaun ida nebe atende nesesidades Eskolas Catolika da Diocese de Maliana ninian. iha tempo hanesan Amo Reitor ekspresa ninia sentimentu solidariedade profundo ba Colégio Maliana nebe uluk iha tinan hirak liu ba hanesan diretor iha escola Colégio Maliana ninian. "Colégio sempre hela iha Hau nia fuan", Nia akresenta liu tan antes remata nia discursu.
Iha fatin hanesan diretor Yayasan Arnold Janssen, Pe.Greogorio Neonbassu, SVD. haksolok tebes ho servisu de parseria ida nee. Nia sei hakas an tebes atu tulun Fundação Sagrado Coração de Jesus liu-liu iha parte kaderizasaun rekursus ba futuru.
Ikus liu discursu husi Prezidente Fundação Sagrado Coração de Jesus Pe. Natalino VdS Gama, nebe hato'o agradecementu no hakoak bo'ot husi Amo Bispo da Diocese de Maliana nian ba familia boot UNWIRA nebe celebra  Aniversario ba dala 34 UNWIRA Kupang. Aumesmo tempo Amo Natalino dehan tan katak ami mai atu estuda no ku'u valores edukasaun Catolika husi UNIKA nebe moris kleur hanesan instituisaun edukasaun Catolika ida. Dala ida tan parabens, parabens e parabens ba familia boot UNWIRA Kupang nebe ohin selebra nia  aniversario ba tinan - 34.

1 komentar:

  1. kooperasaun ida nee mais importante ba
    fundacao iha futuru. UNWIRA hanesan instituisaun Catolika ida nebe moris ona iha tinan barak nia laran, nakonu ho esperensia nebe dinamiku tebes. Iha discursu nebe hato'o husi Reitor UNIKA, Pe.Julius, SVD. nia dehan katak UNIKA prontu atu fo apoio ba Fundacao Sagrado Coracao de Jesus da Diocese de Maliana iha parte formasaun humana no didatika ba professor sira, tulun kaderizasaun ba estaf Fundacao nian, e iha parte seluk atu tulun organiza oinsa Fundacao iha futuru bele metin hanesan instituisaun edukativu ida nebe atende nesisiddes escolas catolika da diocese de maliana ninian. iha tempo hanesan Amo Reitor ekspresa ninia sentimentu solidariedade profundo ba Colegio Maliana nebe uluk iha tinan hirak liu ba nia mak sai hanesan diretor iha escola Colegio Maliana ninian. Colegio sempre hela iha nia fuan. iha parte seluk diretor Yayasan Arnold Janssen, Pe.Greogorio Neonbassu, SVD. haksolok tebes ho servico de parseria ida nee. Nia sei hakas an tebes atu tulun Fundacao Sagrado Coracao de Jesus liu liu iha parte kaderizasaun recursus ba futuru. ikus liu iha hau nia discursus hau hato'o deit agradecementu no hakoak bo'ot husi amo bispo da diocese de maliana nian nebe hato'o hela mos parabens ba Aniversario yang ke-34 UNWIRA Kupang. aumesmo tempo hau dehan katak ami mai atu estuda valores edukacao catolika husi UNIKA nebe moris kleur hanesan instituisaun edukasaun catolika ida....dala ida tan parabens ..parabens e parabens ba familia boot UNWIRA Kupang nebe ohin celebra aniversario ba tinan - 34.....

    BalasHapus