Senin, 18 Juli 2016


Primeiro enkontru Avalisaun servisus entre funsionario hotu iha Fundação ho Prezidente Fundação Sagrado Coração de Jesus durante loron Haat (4) Hahuu husi 12-15 Julho 2016 iha Salaun Paroquial Same
Funsionario Fundasaun hala'o hela encontro avaliasaun servisus iha salaun Paroquial Same 
Atu hala’o servisu ne’ebe maka diak iha instituisaun ida nia laran precisa servisu hamutuk, komprende ida-idak nia servisu iha instituisaun ne’e rasik, missaun no Vizaun ida de’it no iha planu ne’ebe maka hanesan lao ho balansu maka bele atinje instituisaun ne’e nia mehi iha futuru. Instituisaun ne’ebe diak klaru tenki iha sistema manajementu ne’ebe diak, tamba manajementu diak implika ba kontinuasaun no dezemvolvimentu instituisaun. Hanesan mos Fundação Sagrado Coração de Jesus Diocese Maliana ne’ebe maka eziste ona iha tinan lima (5) nia laran no mos sei foun liu entre Diocese Rua, Diocese Dili ho Diocese Baucau, esperiensia maka sai matadalan ba jestaun servisu iha Fundação nia laran. Tamba ne’e atu hala’o Sistema servisu ne’ebe diak liu tan ba oin, Prezidente Fundasaun Pe. Natalino deside atu hala’o primeiro encontro avaliasaun servisus ho Funsionario Fundasaun tomak iha Same durante loron haat (4),hahu husi loron 12-15 Jullu 2016. Objetivu husi primeiro encontro ida ne maka atu komprende diak liu liu tan ida-idak nia servisu iha instituisau FSCJ nia laran, missaun ida deit no iha planu ne’ebe maka hanesan lao ho balansu no importante liu  maka sees ona husi obstakulu ne’ebe maka durante ne satan hela servisu iha Fundação Sagrado Coração de Jesus (FCSJ). Iha loron primeiro atividade ne’e hala’o husi Maun Ze Avelar hanesan fasilitador ba atividade primeiro encontro avaliasaun funsionario Fundaçāo SCJ iha Salāo Paroquial Same. Ajenda ba atividade ba loron primeiro hahu ho Swot analysis iha FSCJ no Swot analysis Personality ne’ebe koalia kona ba forsa, frakeza, Oportunidade no dezafius. Sira ne’e hotu hanesan analizasaun ida ne’ebe maka babain mosu iha instituisaun nia laran no mos iha ema ida-idak nia moris. Sira  ne hotu  mos presiza hare kona ba missaun, estrutura/Sistema, Dezempenhu, Rekursu Humano,  Fasilidade, Coordenasaun/comunicasaun, Fundos no seluk tan ne’ebe maka iha relasaun iha instituisaun ida nia laran. Iha Swot analysis Personality funsionario ida-idak halo analiza ba nia an kona ba Forsa, frakeza, Oportunidade no dezafius ne’ebe maka sira iha no hetan, relasaun ho sira ida-idak nia servisu durante iha Fundasaun SCJ no ikus liu maka aprezenta sira ida-idak nia swot analysis personality ba kolega funsionario sira hotu. Atividade loron daruak Nafatin organiza husi Maun Ze Avelar, ajenda maka aprezentasaun Estrutura Fundasaun SCJ ba funsionariu sira, Fo tempu ba funsionario ida-idak atu hili opsaun rua ou tolu ba ida-idak nia pozisaun servisu, Diskusaun entre Fasilitador Maun Ze Avelar ho Prezidente Fundasaun Pe. Natalino atu determina fila fali pozisaun servisu ba funsionario ida-idak, bainhira funsionario hotu hatene ona ida-idak nia pozisaun servisu, Sira  hotu komesa halo ona planu servisu mensal tuir ida-idak nia pozisaun, Planu servisu mensal fulan ida nian ba individual no fulan neen ba jerente ou Koordenador no ikus liu maka aprezenta ida-idak nia planu servisu kada mensal (individual no kada jerente ou koordenador). Atividade ba loron datoluk mak hanesan Maun Ze avelar esplika oituan kona ba pontus atividade importante ne’ebe maka presiza hatama iha planu servisu ou relatorio atu labele haluha bainhira halo relatorio  maka hanesan Frekuensia atividade (atividade ne’ebe maka ita halo lor-loron ou bebeik) atividade ne’ebe iha tipu hanesan Semanal, Mensal no Trimestral e depois de ida ne’e continua halo budget/ Plano Orsamentu bazeia ba ida-idak nia planu servisu, ikus liu maka aprezenta ida-dak nia budget/plano servisu. Atividade ba loron dahaat Hala’o husi secretario Geral Fridolino, nia ajenda maka Espliksaun no deskusaun kona ba manual finansas, Esplikasaun no deskusaun kona ba regimento interno Fundaçāo SCJ, Esplikasaun no deskusaun kona ba Regimento Escolar (ba Professores no Alunos). Husi atividade primeiro encontro ida ne'e maka halo funsionario hotu-hotu aprende buat foun, no iha mehi ida deit atu hodi fundasaun ne'e ba oin iha futuro oin mai. iha atividade ne'e mos funsionario sira hotu hala'o sira nia atividade ho kontente, maske balu to'o toba iha rai, balu to'o moras maibe ida ne'e la sai problema ba sira atu continua nafatin hala'o atividade ne'e too remata.

Rezumu no Mensazen Badak husi Presidente Fundasaun SCJ Pe. Natalino durante hala'o atividade loron Haat (4) nia Laran iha Same
funsionario sira rona hela mensazem no rezumo badak ne'ebe hato'o husi Prezidente fundasaun Pe.Natalino
  
Durante iha ita nia atividade loron haat nia laran Ha’u hakarak hatete katak Iha ema balu ne’e visioner depois nia la pratiku ida, maibe ita koko atu hatur ita nia an hanesan ema visioner  e pratiku. ema visioner sempre hanoin dook e ema pratiku sempre dedika nia an hodi servico ho fuan no laran tomak. Lider ne’ebe pratiku ne’e sempre kolia assunto servisu lao oinsa, lider ne’ebe visioner ne’e sempre hanoin dook, halo nia servisu tomak iha pratiku ba situasaun dook nebe sai hanesan nia mehi ba futuru, nu'udar  ekipa ita  mai hamutuk para ita lao iha mehi ida. ita nia mehi mak oinsa atu to'o loron ida ita bele hare katak edukasaun katolika iha ita nia diocese bele atinji formasaun edukativu ida nebe livre no pozitivu. ita nia compromissu  no dedikasaun  ho sensieredade tomak mak sei lori too ba mehi nee. ita lubuk oan ida nee mak tenke halo istoria e istoria nee ita hakerek dadaun ona. hahu husi momentu ida ne’e ba oin ita ida-idak tama iha vizaun ida deit hodi hakerek istoria ne’e, ita tenki halo istoria no ita hahu dadauk istoria ne’e, ita lebele foti liman antes to’o nia rohan, labele para, ita tenki kontinua. Enkontro ida ne’e hanesan momentu ne‘ebe ita atu fahe no kuu matenek ho esperiensia tomak ne’ebe ita ida-idak iha, Ha’u nia reflekasaun ida mak depois hare imi preokupa uituan, balu stress mai atu halo saida,  ida ne’e babain ema visioner tau hela depois sira komprende saida maka sira aprende, depois  kuando mai tia ona iha kondisaun real iha pratiku ne maka foin hatene katak ida ne’e nia hanoin hanesan ne’e. iha situasaun ne’ebe ita hamutuk dezde loron primeiro too agora Ha’u halo rezumu hanesan ne’e: ita iha kondisoens tolu ne’ebe maka ita enfrenta katak:  la iha ema ida maka labele, ema hotu-hotu iha kapasidade so que balu la iha korazem e depois balu presiza ema seluk nia korazem, iha balu seluk tamba deit lakohi halo nia sai ema ne’ebe labele duni, entre kondisaun hirak ne’e ita iha parte kondisaun ida ne’ebe? Depois de imi praktiku to’o toba iha rai, buat sira ne’e hotu atu dehan katak kondisaun ne’ebe maka ita dehan ita labele, ita hakat liu afinal ita bele, hanesan ohin maun Avelar dehan tia ona katak ita nia mehi ne’e labele standard deit, kuando ita servisu maka ita dehan standard maka ita sei mate iha standard ne’e de’it, ita tenki hakat liu ida ne’e nemak ema dehan indiferente pessoal ou instituisaun ida  iha sosiedade nia laran. ne’eduni labele hola parte iha kondisaun ne’ebe lakoi halo, Ha’u nia esperiensia hakarak dehan buat ida katak “se ita halo buat hotu ho domin ita sei bele ba buat hotu",  tamba mehi ida ne’ebe ita hotu tau hanesan vida ba  ita nia moris mak servisu ba diak umanidade nian iha parte edukasaun. Razaun saida maka Ha’u lori imi  mai Same, ne’e laos tamba Amo Sabino iha ne maka ita mai same, iha buat rua: primeiro maka akontesimentu ida iha momentu Ha’u mai halao ano pastoral iha ne’e,  hasoru situasaun difisil teb-tebes e iha momentu neba mak Ha’u reafirma desizaun katak Ha’u tenki sai Na’i Lulik  ho razaun ida katak ema hotu presiza liberdade iha nia moris, maibe Liberdade ne’ebe maka tenki iha valor pozitivu iha nia moris laos Liberdade nar-naran deit. bazeia ba reflesaun nee mak ikus mai hau hakarak ita hotu hakas an luta ba edukasaun nebe ho kondisaun livre e pozitiva. Edukasaun ne’ebe maka halo estudante sira sente livre ho professor sira, professor sira mos livre ho estudante sira maibe iha valor pozitivo nia laran. Tamba ne’e maka  ita hotu-hotu iha mehi ida deit, partisipa iha prosessu Liberdade ida de’it iha edukasaun ninian, entaun profesionalizmo sei hatudu iha  dedikasaun ne’ebe nakonu ho domin e sakrifisiu nia laran, ema barak hadomi maibe la iha sikrifisio, la iha sakrifisio ne laos domin ne’e bosok deit, se hadomi lolos tenki iha sakrifisio, sakrifisio ne’ebe mosu husi fuan sempre simu fali grasa oi-oin iha ita nia vida, dedikasaun ne’e tenki mai husi fuan, para bele encoraza ita, se ita dependente deit ba osan no fasilidade ikus mai ita sei monu. Servico nain ida tenke iha fuan, dependente ba ita nia fuan ida ne’ebe encoraza ita atu buka maneira oinsa e uza maneira ne’ebe bele fasilita ita nia servisu tomak hodi alkansa ita nia mehi iha futuru. Iha loron hirak nia laran ita koko ona atu hamutuk hodi bele kompriende  kona ba ita nia servisu, ita balu mai seim espetativa ida, balu mai seim iha hanoin ida, balu mai ho esperansa ida, balu fali mai sekedar lao hamutuk deit, depois too iha ne’e ita sente todan no kamaan ho realidade ne’ebe ita hasoru iha loron hirak nia laran, iha loron haat nia laran lori ona ita atu komprende ho diak katak tempu ne’e sai hanesan momentu importante hodi halo ita atu komprende ho diak liu,  saida maka ita sei hala’o iha tempu oin mai, edukasaun katolika ne’ebe livre no pozitiva hanesan Ha’u nia preokupasaun e mehi iha futuru, sei sai mos hanesan imi nia preukupasaun no mehi. hahu agora ba oin ita sei lao iha Sistema de serviso ne’ebe bele tulun ita sai professional liu tan iha serviso lor-loron nian, no ita nia professionalizmu tenki hatudu iha lalaok maturidade de serviso, ita hotu ne’ebe servisu iha fundasaun no hakruk ba Sistema tomak tenki kapasita an neneik e bebeik para bele hakat liu desorganizada vida comum iha ita nia Rain. Ho mehi tomak nebe ita iha, ita hola parte ona iha servisu atu salvaguarda jerasaun foun ida nee iha futuru. Ha'u hanoin ba oin ita sei kompleta malu nafatin hodi alkansa ita hotu nia mehi iha futuru, maka, hari'i karakteristika edukasaun katolika ho kualidade umanistiku nebe exelente e digno, iha situasaun ida nebe livre no positivu.

Mensazen Badak husi Pe. Sabino Gama, Amo Paroko Same ba Funsionario FSCJ tomak

Tuir Ha'u nia hanoin kona ba staff fundasaun ne’ebe maka mai hala’o encontro ou avaliasaun iha ne’e, halo planu stratejiku ba oin, ba ha’u ida ne’e primeiro esperiensia tamba ami rasik iha Diocese Dili atividade hanesan ne’e sei la iha, neduni Buat foun, e buat foun ne’ebe mak tuir hau nia hare ne’e sai sinal esperansa neebe bo’ot ba fundasaun ida ne’e nian liliu ba Diocese Maliana, maibe hau hare katak buat sira hanesan ne’e nia impaktu laos ba diocese deit maibe nia sei sai lisaun ba diocese sira seluk, tuir esperiensia ne’ebe hau hetene iha diocese Dili ho Baucau atividade hanesan ne’e sei la iha, tamba ne’e bainhira hau hare imi nia prezensa iha ne’e hanesan buat  bot ida ne’ebe maka  ninia pezu ne’e  laos ba Diocese maliana de’it maibe liliu ba timor tomak, ne’eduni imi hanesan grupo ezemplar ida ba hotu, atu ema seluk bele banati tuir ezemplu ne'e. .
Babain hau hare  ema NGO sira bar-barak no husi Governu hala’o atividade hanesan ne’e maibe buat ne’ebe menus husi sira maka seriedade, tan ne’e ita hare rame-rame ema barak maibe bainhira halo atividade tuir planu ne’ebe iha, mak ita foin komesa hare ona ema ne’e seriu ba buat sira ne’e ka lae? loron hirak imi iha ne’e hau hare imi iha seriedade atu halao programa hirak ne’e. Seriedade ida ne’ebe maka halo imi hotu-hotu seriu atu hala’o programa sira ne’e tamba imi iha mehi ne’ebe hanesan, mehi ne’ebe hanesan ne’e maka atu harii fundasaun ne’ebe maka iha kualidade. Iha etapa ida ne’e ita bele dehan etapa monta Sistema, babain ida ne’e difisil, iha kondisaun difisil hanesan ne’e ita presija ema ne’ebe buka atu disponibiliza ninia an tomak hodi sakrifika mos buat lobuk ida, liliu tempu, ida ne’e babain sai fator determinante kuando Sistema ho Sistema sala entaun ba oin ita atu hadia  kusta, maibe kuando iha inisio maka imi komesa hatudu katak imi iha inisiativa diak atu forma no monta Sistema ne’ebe  maka diak, ne’e ita seim duvida katak ba oin buat ida susesu ne’e la sai mehi maibe realidade.
Mensajem husi hau ba imi maka primeiro hau hakarak hato’o parabens ba imi, tamba ita hare ema barak ohin loron, sira ne’ebe maka iha tendensia ou orientasaun, hakarak atu hetan osan deit ema lakoi lakon tempu barak, maibe imi buka atu hahu ho lakon tempu barak, ema kuando hahu maka pronto atu lakon tempu barak ba objetivu prinsipal ida, ida ne’e sinal diak neduni parabens ba imi  hotu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar